Giảm thủ tục trong chứng khoán

“Đẩy mạnh cải cách TTHC, giảm thời gian thực hiện, rút ngắn quy trình xử lý TTHC, giảm chi phí tuân thủ TTHC trong lĩnh vực chứng khoán”- Đó là Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành.

UBCKNN không ngừng rà soát, cắt giảm chi phí tuân thủ trong lĩnh vực chứng khoán tạo thuận lợi nhà đầu tư

UBCKNN không ngừng rà soát, cắt giảm chi phí tuân thủ trong lĩnh vực chứng khoán tạo thuận lợi nhà đầu tư

Ngoài ra, trong Kế hoạch xác định rõ mục tiêu triển khai kiểm soát TTHC năm 2016 như: Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ TTHC trong lĩnh vực chứng khoán; Thực hiện công khai, công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về niêm yết TTHC và TTHC trong lĩnh vực chứng khoán, giải quyết TTHC đầy đủ, kịp thời.

Tiếp nhận và xử lý đầy đủ, kịp thời các kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến UBCKNN.

Cụ thể, về công tác xây dựng, tham gia ý kiến văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC, UBCKNN tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ ngay từ khi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC; gắn công tác kiểm soát với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên theo dõi, đánh giá, xem xét nhằm đảm bảo tính khả thi về TTHC, đáp ứng yêu cầu minh bạch, công khai trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC.

UBCKNN tiếp tục đánh giá, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; Thực hiện nghiêm việc tính toán chi phí, đánh giá tác động tuân thủ của TTHC ngay từ khâu dự thảo, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC… tạo thuận lợi cho thành viên thị trường.

Leave a Reply